Podaci o rukovaocu obrade podataka o ličnosti 

Privredno društvo Pernod Ricard Srbija d.o.o. Beograd je vlasnik internetlokacije https://amalfiterrazza.com (dalje u tekstu: “Rukovalac obrade podataka o ličnosti”) sa registrovanim sedištem u Beogradu, Bulevaru oslobođenja 211, Republika Srbija; PIB:100000057, matični broj: 17141872, kao i članica Pernod Ricard Grupe sa sedištem u Parizu, 5 cours Paul Ricard 75008, Republika Francuska.

Dodatne informacije, kao i odgovore na sva eventualna pitanja možete dobiti obraćanjem nam na e-mail info@pernod-ricard-serbia.com.
Rukovalac obrade podataka o ličnosti obrađuje Vaše podatke o ličnosti zakonito, pošteno i transparentno, stoga u skladu sa tim, kao i Zakonom o zaštiti podataka Republike Srbije i evropskom Opštom uredbom EU 2016/679 evropskog Parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016.god. o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka (General Data Protection Regulations – GDPR) pruža vam sledeće informacije;

Svrha obrade Podataka:

Svrha obrade podataka je sledeća:
- Podaci evidentirani u dnevničkoj datoteci tokom pretraživanja Internet stranice koriste se u statističke svrhe (da se prikupe podaci o popularnosti Internet stranice), za otkrivanje grešaka i proveravanje sigurnosti rada Internet stranice, te u krajnjoj svrsi otkrivanja i sprečavanje nezakonitih spoljnih napada koji krše ili ugrožavaju ispravnost Internet stranice.

Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

U ovom slučaju, Vaši podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu vašeg pristanka ilegitimnog interesa kompanije Pernod Ricard da Vam pruži informacije o svojoj kampanji Amalfi Terrazza i, tamo gde je to primenjivo, u skladu sa zakonskim obavezama kompanije Pernod Ricard. Vaši podaci o ličnosti se takođe obrađuju u svrhu merenja publike, na osnovu legitimnog interesa kompanije Pernod Ricard da poboljšava Vaše iskustvo na svojoj platformi.

Opseg primene Pravila o zaštiti podataka:

Pravila o zaštiti podataka primenjuju se na obradu podataka u vezi sa korišćenjemInternet stranice https://amalfiterrazza.com

Opseg podataka o ličnosti koji se obrađuju

(A) Pregledanjem sadržaja na Internet stranici, neposredno izražavate svojusaglasnost da može biti evidentirana IP adresa Vašeg računara, vreme početka i završetka posete/a, identifikacija pregledanih strana te, u određenim slučajevima, a u zavisnosti od postavki Vašeg računara, vrste pretraživača i operativnog sistema,
primenom nužnih kolaćića. Više o pravilima upotrebe kolačića možete pogledati na našoj Cookie policy stranici.

Prenošenje i druga obrada podataka:

Vaši podaci o ličnosti zarad ostvarivanja neke od funkcionalnosti na sajtu, biće prosleđivani našem poslovnom partneru, angažovanom privrednom društvu New Media Team doo Beograd, sa sedištem u Beogradu, Dositejeva 21, PIB: 106292964, Matični broj: 20572302. Obavezujemo se osigurati da će privredno društvo New Media Team doo Beograd, Vaše podatke o ličnosti obrađivati na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti. Pernod Ricard je globalna kompanija i vaši lični podaci mogu se preneti preko međunarodnih granica u sklopu redovnog poslovanja kompanije Pernod Ricard Srbija, informisanja Pernod Ricard Grupe i načina skladištenja prikupljenih podataka. Vaši podaci o ličnosti mogu se preneti i između različitih kompanija unutar Pernod
Ricard grupe u različitim zemljama, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Pernod Ricard preduzima odgovarajuće mere za održavanje sigurnosti vaših podataka o ličnosti, kako tokom tranzita, tako i na lokaciji prijema, primenom ugovornih klauzula kako je to odredila Evropska komisija i u
skladu sa važećim zakonom Republike Srbije.

Trajanje obrade Podataka

Razdoblje obrade podataka započinje Vašim pristupom internet stranici https://amalfiterrazza.com i traje do okončanja Vaše posete internet stranici https://amalfiterrazza.com.

Sigurnost i ostale informacije

Rukovalac obrade podataka o ličnosti čuva vaše podatke pretežnim delom u digitalnom obliku. Svi podaci o ličnosti zaštićeni su enkripcijom i jedino ovlašćeni zaposleni imaju pristup Podacima, koje mogu obrađivati samo u sklopu obavljanja tačno određenih radnih aktivnosti. Rukovalac obrade podataka o ličnosti će sistem zaštite podataka redovno nadograđivati i unapređivati te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi sprečio neovlašćeni pristup obrađivanim Podacima.

Prava posetilaca sajta:

- Pravo na obaveštavanje o obradi/informisanje (čl. 19 ZZPL i čl. 15 GDPR): Imate pravo da tražite informacije o predmetnim ličnim podacima. Pored toga, imate pravo na dodatne informacije o specifičnim ciljevima obrade, kategorijama ličnih podataka, primaocima ili kategorijama primaoca ličnih podataka, periodu zadržavanja, prava brisanja ili ispravljanja vaših ličnih
podataka, postojanja prava na žalbu i svih dostupnih informacija o proveri porekla vaših podataka.

- Pravo na ispravku (čl. 22 ZZPL čl. 16 GDPR): Imate pravo da zahtevateispravku vaših ličnih podataka ako su netačni, nepotpuni ili zastareli;
- Pravo na brisanje vaših podataka o ličnosti (čl. 22 ZZPL čl. 17 GDPR) – pravo na zaborav
- Pravo na ograničavanje obrade (član 18 GDPR): U slučajevima iz člana 18 GDPR (npr. osporavate tačnost ličnih podataka ili je obrada nezakonita, …),
Pored toga, imate pravo tražiti od Pernod Ricard ograničenje obrade.
- Pravo na prenosivost podataka (član 19 GDPR): Imate pravo da primate lične podatke koje ste dostavili u strukturiranom, standardnom formatu i tražiti da
se vaši podaci prosleđuju drugom licu, naročito ako se obrada ličnih podataka zasniva na vašoj saglasnosti ili izvršenju ugovora.
- Ako su vaši lični podaci obrađivani na osnovu vašeg pristanka, vašu saglasnost možete da povučete u bilo kom trenutku (čl. 36 ZZPL čl. 7 GDPR);
- Pravo na prigovor (čl. 20. GDPR): Imate pravo da u bilo kom trenutku prigovarate Rukovaocu obrade podataka na obradu vaših ličnih podataka koji
se obrađuju u okviru stranice https://amalfiterrazza.com kao i podneti žalbu povereniku.

Obrada podataka maloletnih lica

Sajt nije namenjen maloletnim licima. Morate biti stariji od 18 (osamnaest) godina da biste pristupili sajtu. Ako budemo obavešteni ili saznamo da nam je maloletno lice
poverilo lične podatke putem internet sajta, navedene lične podatke izbrisaćemo.

Kako nas možete kontaktirati ili nadležan nadzorni organ?


Ako imate pitanja, pritužbe ili komentare u vezi sa ovom Politikom privatnosti ili našim praksama prikupljanja informacija, možete nam se obratiti pisanim putem na
adresu:
Pernod Ricard Srbija
Bulevar oslobođenja 211,
11000 Beograd
Serbia
Ili slanjem e-mail-a na: info@pernod-ricard-serbia.com

U cilju zaštite svojih prava, takođe možete podneti žalbu Nadzornom organu zemlje
u kojoj se nalazite.
U Republici Srbiji – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o
ličnosti: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd, Srbija; Telefon: +381 11
3408 900, email: office@poverenik.rs.
 Izmene Politike privatnosti

Naša politika privatnosti pod redovnim je pregledom i sve eventualne ispravke i dopune postavićemo na ovoj internet stranici, stoga vas molimo da se redovno
informišete o našoj Politici privatnosti i drugim politikama i uslovima korišćenja.
Ova politika privatnosti poslednji put ažurirana je u maju 2024.

You have to be over 18 to enter this site

Please enter your date of birth

Please enter a valid value for the fields: {fields}

You must be of legal age to access the site

Remember me

Don't tick this box if your computer can be accessed by people under legal drinking age

By entering this site, you are agreeing to our TERMS & CONDITIONS,PRIVACY STATEMENT. Read our Privacy Policy to find out more. Read the ENJOY RESPONSIBLY. Our brand endorses responsible and moderate drinking.