Pravila konkursa
Pravila i uslovi kreativnog konkursa Amalfi Terrazza – tvoja terrazza, u okviru kampanje brenda Malfy Gin and Tonica Naziv konkursa: Amalfi Terrazza – tvoja terrazza
Kreativni konkurs počinje dana 01.07. u 10.00.01 časova i traje do 19.07.2024. godine do 12.00.00 časova (podne)

Pernod Ricard Srbija d.o.o.
Bulevar oslobođenja 211, Beograd 

 1. Opšte odredbe
  1.1. Organizator i realizator takmičenja:
  Ova pravila sadrže uslove za učešće u kreativnom konkursu Amalfi Terrazza -tvoja terrazza, u okviru kampanje brenda Malfy Gin and Tonica (u daljem tekstu: „kreativni konkurs”) koji se organizuje na web stranici amalfiterrazza.com.
  Učešće u kreativnom konkursu, odnosno prijavljivanje znači automatsko prihvatanje ovih zvaničnih pravila i uslova (u daljem tekstu: „Pravila konkursa”) i na taj način učesnici daju saglasnost da Organizator takmičenja može njihove lične podatke koristiti u svrhu organizovanja konkursa, kao i u svrhu dodeljivanja nagrada u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Organizator ograničava upotrebu i obradu podataka o ličnosti samo na radnje neophodne za identifikaciju učesnika i dodele nagrada za pobednike kreativnog konkursa. Lica koja učestvuju u kreativnom konkursu su u daljem tekstu: „Učesnik (Učesnici)”.
  Zvanični Organizator kreativnog konkursa je Pernod Ricard Srbija d.o.o. (Bulevaroslobođenja 211, Beograd, matični broj: 17141872, PIB: 100000057, (u daljemtekstu: „Organizator”).

  1.2. Uslovi učešća u kreativnom konkursu:
  Učesnik može biti samo fizičko lice koje je napunilo 18 godina i koje je državljanin Republike Srbije. Neophodno je da adresa objekta na kome se nalazi terasa sa kojom se aplicira na konkurs bude na teritoriji Republike Srbije, i da učesnik ima pisanu saglasnost (overenu kod notara) vlasnika objekta / korisnika objekta kompripada terasa koju učesnik prijavljuje na konkurs. Podacima Učesnika Organizator upravlja shodno pravilima o zaštiti podataka koja su opisana u poglavlju „Upravljanje i zaštita ličnih podataka – Informacija o zaštiti podataka“. Da bi neko postao Učesnik u kreativnom konkursu potrebno je da ostavi tražene podatke na sajtu amalfiterrazza.com, a koje postavlja zvanična web stranica Malfy Gin and Tonica kampanje u Srbiji. Podaci koje je neophodno ostaviti su: ime i prezime, datum rođenja, grad, zemlja, adresa objekta u kome je terasa koju učesnik prijavljuje za sređivanje, e-mail adresa, broj telefona, kreativni odgovor na pitanje
  Zašto baš tvoja terasa treba da postane Amalfi Terrazza (do 500 karaktera), kao i fotografija trenutnog izgleda terase koja se prijavljuje za sređivanje.
 1. Tok kreativnog konkursa
  2.1. Suština konkursa:
  Period trajanja konkursa je od 01.07. u 16.00.01 časova do 19.07.2024. godine do 12.00.00 časova. Da bi učestvovao u kreativnom konkursu, svaki učesnik prethodno mora da poseti web stranicu amalfiterrazza.com i ostavi tražene podatke. Na prethodno navedenoj web stanici, 01.07.2024. biće postavljena stranica sa informacijama o konkursu, kao i podacima koje je neophodno uneti kako bi se
  učestvovalo u kreativnom konkursu. Na sajtu je potrebno, u tačno definisanim poljima, navesti ime i prezime, datum rođenja, grad, zemlju, adresu na kojoj senalazi objekat u kome se nalazi terasa koju učesnik prijavljuje za sređivanje, e-mail adresu, broj telefona, zatim, odgovoriti na pitanje Zašto baš tvoja terasa treba da postane Amalfi Terrazza (kreativan odgovor do 500 karaktera), nakon toga, potrebno je, u polje predviđeno za to, okačiti fotografiju koja pokazuje trenutno
 • kreativnost u odgovoru na pitanje Zašto baš tvoja terasa treba da postane Amalfi Terrazza
 • originalnost u pisanju odgovora i sa dostavljenom fotografijom terase
 • popunjavanje svih neophodnih stavki na web stranici u delu gde je prijava
  na konkurs.

  2.2. Dobitnici:
  Dobitnici će biti kontaktirani putem direktnog pozivanja na ostavljeni broj telefona ili putem ostavljene e-mail adrese. Ime i prezime tri dobitnika biće objavljeno na web stranici amalfiterrazza.com, kao i na IG postu na IG nalogu @amalfiterrazza
  Dobitnikom se može smatrati onaj odabrani Učesnik, koji ispunjava uslove za učešće u kreativnom konkursu (vidi: tačke 1.2. I 2.1.). Maloletne osobe ne mogu učestvovati u ovom konkursu. Lica koja nemaju pisanu saglasnost (overenu kod notara) vlasnika objekta / korisnika objekta kom pripada terasa koju učesnik prijavljuje na konkursu, ne mogu se smatrati dobitnicima.
 1. Trajanje Takmičenja
  3.1. Takmičenje počinje 01.07.2024. u 10.00.01h i traje najkasnije do 19.07.2024. do 12.00.00h.

  3.2. Obaveštavanje dobitnika:
  Dobitnici će biti objavljeni na sajtu amalfiterrazza.com i Instagram nalogu @amalfiterrazza najkasnije do 2. avgusta 2024. godine. Oni će biti kontaktirani na prethodno ostavljen broj telefona ili e-mail adresu kako bi potvrdili svoje podatke (potrebno je da dostave svoje tačne podatke u Elektronskoj formi – ime i prezime, kopiju očitane lične karte, pisanu saglasnost (overenu kod notara) vlasnika objekta / korisnika objekta kom pripada terasa koju učesnik prijavljuje na konkurs, u skladu sa zakonom, a radi ispunjenja osnovnih uslova učešća na kreativnom konkursu), i za to je predviđen rok od 21 dan od kad budu kontaktirani. Ukoliko se određeni dobitnik u roku od 21 dan ne izjasni o polaganju prava na nagradu ili ukoliko u istom roku ne dostavi kopiju svoje očitane lične karte (kao dokaz da je stariji od 18 godina i da je državljanin Republike Srbije), kao i pisanu saglasnost (overenu kod notara) vlasnika objekta / korisnika objekta kom pripada terasa koju učesnik prijavljuje na konkurs, on gubi pravo na nagradu i na njegovo mesto stupa rezervni dobitnik, koji stiče pravo na tu nagradu. Način obaveštavanja rezervnih dobitnika, kao i uslovi sticanja prava na nagradu, istovetni su sa načinom obaveštavanja i uslovima prvobitnih dobitnika. Uslov za dobijanje nagrade je da dobitnik u ostavljenom roku dostavi kopiju svoje očitane lične karte i sve gore tražene podatke. Ako dobitnik odbije da dostavi ove podatke, nagrada mu se ne može uručiti i sledeći rezervni dobitnik koji stiče pravo na tu nagradu će biti pozvan od strane organizatora na način i pod uslovima koji su identični načinu i uslovima za prvobitne dobitnike.
  Učesnik koji dobija nagradu pristaje da mu nagrada bude dostavljena na način opisan u tački 5.1. ovih Pravila. Učesnik koji dobija nagradu takođe pristaje da Organizator na svojoj Instagram i web stranici objavi njegovo ime i prezime.
   
 1. Nagrada i preuzimanje nagrada
  4.1. Na kraju kreativnog konkursa će stručni žiri odabrati 3 (tri) najkreativnija odgovora koji će biti proglašeni za pobednike. x uređenje privatne terase u stilu Amalfi Terrazze i duhu Amalfi obale (tri dobitnika dobijaju po jedno uređenje terase na adresi koju su prijavili u okviru kreativnog konkursa). Iznos uređenja terase maksimalno može da iznosi do 3000 eur po terasi koja se uređuje (nije moguća isplata novca, već samo uređenje terase u pomenutom iznosu). Terasa se uređuje u skladu sa vizijom Organizatora, odnosno lica koje Organizator angažuje, a sve u stilu Amalfi Terrazze i duhu Amalfi
  obale. Svi dobitnici će do najkasnije do 02.8.2024. biti obavešteni o rezultatima takmičenja, kao i na koji način i koje podatke treba da dostave Organizatoru (više objašnjeno u tački 3.2. ovih Pravila).
  Svi dobitnici će biti informisani o činjenici da su oni osvojili nagradu uređenje privatne terase u stilu Amalfi Terrazze i u duhu Amalfi obale, kao i kakav je plan sređivanja njihove terase, zajedno sa pratećim tehničkim informacijama.
 1. Odgovornost i isključenje odgovornosti
  Lična je odgovornost Učesnika da se uveri da neovlašćena lica ne učestvuju u
  kreativnom konkursu koristeći njegove lične podatke, i u pogledu toga
  Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.
  Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled
  netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik.
  Organizator neće biti odgovoran u slučaju eventualnog spora  u vezi sa napred
  navedenim. Organizator ne snosi odgovornost zbog smetnji u funkcionisanju internet strane ili kreativnog konkursa, odnosno ako su one iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova Učesnik je upoznat da postoje faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) faktori tehničke prirode koji se odnose na funkcionisanje internet stranice takmičenja.

  5.1 Šta se događa ako ne funkcioniše Instagram strana?
  Zbog tehničkih problema na web stranici kreativnog konkursa Organizator ne snosi odgovornost i isključuje mogućnost traženja bilo kakve odštete u toku učešća u takmičenju. U slučaju tehničkih ili drugih problema možete poslati poruku na e-mail adresu info@pernod-ricard-serbia.com. Organizator ne snosi odgovornost zbog grešaka u toku funkcionisanja takmičenja i drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora.
 1. Ostale informacije
  6.1. Svi intelektualni proizvodi postojeći i nastali u toku kreativnog konkursapredstavljaju vlasništvo Pernod Ricard Srbija ili kompanija u sistemu PernodRicard i nalaze se pod zaštitom autorskih prava, pa je zabranjena njihova izmena,kopiranje, preprodaja odnosno bilo kakva reprodukcija bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika prava.

  6.2. Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku kreativnog konkursa bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila i uslova konkursa. U slučaju kršenja odredbi kreativnog konkursa, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo pristupa konkursu.

  6.3. Ova pravila Konkursa dostupna su na zvaničnoj web stranici amalfiterrazza.com.

  6.4. Ukoliko se u vezi sa kreativnim konkursom pojave neka pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu tražiti na e-mail adresi info@pernod-ricard- serbia.com

  6.5. Iz kreativnog konkursa su isključeni radnici Organizatora, kao i firmi koje učestvuju u organizaciji konkursa kao i srodnici svih napred navedenih lica.

  6.6. Eventualne pravne sporove nastale sa Učesnicima, Organizator prvenstvenoželi da reši mirnim putem. U primeni navedenih pravila kreativnog konkursa merodavno je pravo Republike Srbije.
  U slučaju spora koji strane ne mogu da reše mirnim putem, imaju pravo da se obrate nadležnom sudu.

  6.7. Konkurs se ne odvija u organizaciji ili realizaciji društvene mreže Instagram, unjoj Instagram ne učestvuje ni kao sponzor, ni kao administrator. Učesnici suupoznati sa tim da svoje podatke predaju Organizatoru, a ne Instagramu. Informacije saopštene od strane Učesnika, Organizator koristi radi stupanja u kontakt u vezi sa nagradama, isključivo u skladu sa pravilima ovog Konkursa.
 1. Upravljanje i zaštita ličnih podataka – Informacija o zaštiti podataka
  7.1. U svrhu organizovanja ovog kreativnog konkursa, kontaktiranja dobitnika i dodele nagrade, Organizator će prikupljati sledeće podatke učesnika: ime iprezime, datum rođenja, grad, zemlja, adresu objekta na kojoj je terasa kojuučesnik prijavljuje za sređivanje, email adresu, broj telefona, zatim kreativni opis zašto baš terasa određenog učesnika treba da bude nagrađena sređivanjem, kao i fotografiju terase koja se prijavljuje za sređivanje. Nakon odabira 3 dobitnika nagrade, na uvid će se tražiti i fotokopija očitane lične karte kao dokaz ispunjenja uslova učešća u takmičenju, kao i pisana saglasnost (overena kod notara) vlasnika objekta / korisnika objekta kom pripada terasa koju učesnik prijavljuje na konkurs.

  7.2. Učesnik prijavljivanjem daje saglasnost da Organizator lične podatke kreativnog konkursa koristi radi ispunjenja svojih obaveza iz Pravila i uslova kreativnog konkursa i radi ispunjavanja zakonskih obaveza vezanih za realizaciju kreativnog konkursa. Učesnici svoju saglasnost mogu opozvati u svakom trenutku, nakon čega će Organizator prestati sa svakom daljom obradom navedenih podataka. Povlačenjem saglasnosti Učesnik gubi pravo daljeg učešća u kreativnom konkursu. Učesnik ima pravo da zahteva da ga Organizator istinito i potpuno obavesti o svim prikupljenim podacima koji se na njega odnose, da traži pristup podacima, njihovu ispravku ili brisanje, prenos podataka, da izjavi prigovor protiv navedene obrade, da podnese pritužbu Povereniku, te da ostvaruje sva prava koja mu po osnovu Zakona o zaštititi podataka o ličnosti pripadaju. U slučaju da se navedeni podaci ne koriste u svrhu zbog koje su prikupljeni, učesnik ima pravo na zaštitu svojih prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

  7.3. Podacima o ličnosti učesnika i dobitnika takmičenja će pored Organizatora pristup imati i agencija NEW MEDIA TEAM DOO BEOGRAD, Dositejeva 21, Beograd, Srbija, MB: 20572302 PIB: 106292964 u svojstvu obrađivača podataka, a koju je angažovao Organizator radi pomoći u realizaciji konkursa, na bazi ugovora koji su zaključeni između Organizatora i Agencije. Organizator će preduzeti svepotrebne korake u organizacionom i tehničkom smislu da zaštiti podatke o ličnosti Učesnika u skladu s važećom regulativom.

  7.4. Učešćem u kreativnom konkursu – dobitnik nagrade izjavljuje da je saglasan da Organizator može objaviti i koristiti bez naknade, vremenski i prostorno neograničeno, njeno/njegovo ime i prezime, sa kojima je učestvovao u nagradnom takmičenju i to u reklamno/promotivne svrhe.

  7.5. Učešćem u kreativnom konkursu Učesnik daje saglasnost da se vrši obrada njegovih/njenih podataka o ličnosti. Obrada će se sprovoditi samo u svrhu ispunjenja obaveza preuzetih kreativnim konkursom i u skladu sa zakonskim obavezama Pernod Ricard Srbija d.o.o. i shodno Pravilima privatnosti organizatora, koja se mogu naći na internet stranici www.amalfiterrazza.com. Za više informacija možete nam se obratiti na e-mail  info@pernod-ricard-serbia.com.

  Beograd, 28.06.2024. godine
  Pernod Ricard Srbija d.o.o.

Nazad na stranicu konkursa →

You have to be over 18 to enter this site

Please enter your date of birth

Please enter a valid value for the fields: {fields}

You must be of legal age to access the site

Remember me

Don't tick this box if your computer can be accessed by people under legal drinking age

By entering this site, you are agreeing to our TERMS & CONDITIONS,PRIVACY STATEMENT. Read our Privacy Policy to find out more. Read the ENJOY RESPONSIBLY. Our brand endorses responsible and moderate drinking.